Posts by Collection

portfolio

publications

Mitigating the Alignment Tax of RLHF Permalink

ICML 2024 Under Review

Yong Lin, Hangyu Lin, Wei Xiong, Shizhe Diao, Jianmeng Liu, Jipeng Zhang, Rui Pan, Haoxiang Wang, Wenbin Hu, Hanning Zhang, Hanze Dong, Renjie Pi, Han Zhao, Nan Jiang, Heng Ji, Yuan Yao, Tong Zhang

talks

teaching

Teaching experience 1

Undergraduate course, University 1, Department, 2014

This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.

Teaching experience 2

Workshop, University 1, Department, 2015

This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.