Publications

You can also find my articles on my Google Scholar profile.

Mitigating the Alignment Tax of RLHF Permalink

ICML 2024 Under Review

Yong Lin, Hangyu Lin, Wei Xiong, Shizhe Diao, Jianmeng Liu, Jipeng Zhang, Rui Pan, Haoxiang Wang, Wenbin Hu, Hanning Zhang, Hanze Dong, Renjie Pi, Han Zhao, Nan Jiang, Heng Ji, Yuan Yao, Tong Zhang